Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 16, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 09 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Mar 9, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 08 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

לצערנו השיעור השביעי לא הוקלט בהצלחה. אתכם הסליחה.


Feb 23, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 06 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Feb 15, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 05 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Feb 7, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 04 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

ההבדל בין קדושת שבת וקדושת המועדים