Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 19, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 17: תפילה בלחש או בקול, מאת הרב ישי יסלזון

זעקה לחישה ותפילת הלב.

תפילת העמידה נקראת גםתפחלה הלחש, מדוע תפילה זו נאמרת בשקט? מה הבעיה בעמירתה בקול?...


May 11, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 16: לעולם יכנס אדם שני פתחים, מאת הרב ישי יסלזון

ההוראה המעניינת הזו של הגמ' אומרת דרשני. מה צריך לעשות בשביל לשהות כדי שיעור ב' פתחים? ולמה חז"ל...


May 8, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 15: תפילה כנגד הקיר, מאת הרב ישי יסלזון

חזקיהו התפלל נגד הקיר וממנו לומדים שיש בזה הידור מצווה. אמנם זה הידור, אך עדיין ננסה להבין השבוע כיצד...


May 4, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 14: תפילה ממעמקים, מאת הרב ישי יסלזון

על תפילה במדרגות ובבימות.

חז"ל מלמדים אותנו שאסור להתפלל במקום גבוה ואולי אפילו רצוי להתפלל במקום נמוך....


Apr 27, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 13: תפילה נכח המקדש, מאת הרב ישי יסלזון

מה הסיבה שכולנו מתפללים לכיוון ירושלים? האם מטרת הכיוון הוא המקדש או השכינה?

כיצד יש לנהוג בתפילה בכותל...