Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 26, 2023

רמב"ן על התורה 15 | בא | הרב מיכאל אדרעי

משה | למה לפעמים ה' אומר למשה מה להגיד ולפעמים לא?

 


Jan 19, 2023

רמב"ן על התורה 14 | וארא | שמותיו של ה', מאת הרב מיכאל אדרעי

מה משמעות שמותיו של ה' שמתגלים בתחילת הפרשה?


Jan 12, 2023

רמב"ן על התורה 13 | שמות | הפיכתו של משה למנהיג, מאת הרב מיכאל אדרעי

מה מתרחש בדרדור האמצעים שפרעה נוקט מול בני-ישראל, מה תהליך הפיכתו של משה למנהיג


Jan 5, 2023

רמב"ן על התורה 12 | ויחי, מאת הרב מיכאל אדרעי

מעשה אבות סימן לבנים


Dec 29, 2022

רמב"ן על התורה 11 | ויגש, מאת הרב מיכאל אדרעי

נתחיל שלא כפי הסדר - מח' רמב"ן ורמב"ם על ירידת ה', כביכול, למצרים. מהי בעיית ההגשמה שבה הם חלקו. נעסוק גם בשנות הרעב ומכירת השדות ליוסף. מה...