Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2022

פרשת תזריע | חידת הצרעת הטהורה, מפי ד"ר נריה קליין

 


Mar 24, 2022

פרשת שמיני | משמעותם וזמנם של ימי המילואים, מפי הרב ד"ר ספי מרקוס

משמעות המילה מילואים בתורה הינה 'חניכה' בניגוד ללשון המודרנית שמשמעה 'השלמה'. מתי חלו ימי המילואים? האם לפני או...


Mar 9, 2022

פרשת ויקרא | המשכן - בין שמות לויקרא, מפי הרב רמי ינאי

מהי המהפכה של ספר ויקרא ומי מוזמן להיכנס למשכן לאחר שמשה היה מנוע מלהיכנס פנימה? בהמשך נדון בתפקידיהם של הכהנים, ומה פשר...


Mar 3, 2022

פרשת פקודי | חכמת בצלאל, מפי הרב צבי חיים קיי

חזרה על כל הפרטים שכבר ראינו בפרשיות תרומה ובתצווה - הדבר אומר דרשני.


Feb 23, 2022

פרשת ויקהל | מה עניין שבת למשכן? מפי הרב ישי יסלזון

השבת, המשכן ומה שבניהם

השבת והמשכן קשורים זה בזה בקשר אמיץ הן בפשטי המקראות והן בפרטי ההלכות. בשיעור ננסה להבין על מה נשען קשר...