Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 1, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בלק - היזק ראיה, מאת הרב ישי יסלזון

בלעם רואה את ישראל חונה לשבטיו ופותח בברכת "מה טבו אהליך יעקב". בגמרא לומדים מכאן את האיסור לפתוח חלונות זה מול זה. בשיעור נעמוד על מהותו של האיסור ועל ההשלכות הנובעות מכך.