Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 24, 2019

סייבר בהלכה 03 - גניבת זהות וירטואלית חלק ב', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה הוא המשך לשיעור על גניבת זהות וירטואלית, בה נמשיך לדון בנושא הגניבה, נמשיך לדיני מזיק ונסיים בדיני שומרים ואחריות החברה לחשבונות הוירטואליים הנשלטים על ידה.