Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 3, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 07 - פרשת ויצא - התבגרותו של יעקב, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשה יעקב נדרש להתפתח ולגדול. לצאת ל"מסע הגיבור" ולהיאבק בקשיים אדירים, חיצוניים ופנימיים. את התהליך הוא מסיים בהצלחה, כאשר מצליח לבסס נפרדות מהוריו ומדודו, לבן.