Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 29, 2022

רמב"ן על התורה 11 | ויגש, מאת הרב מיכאל אדרעי

נתחיל שלא כפי הסדר - מח' רמב"ן ורמב"ם על ירידת ה', כביכול, למצרים. מהי בעיית ההגשמה שבה הם חלקו. נעסוק גם בשנות הרעב ומכירת השדות ליוסף. מה קורה בפגישת יעקב ופרעה?