Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 11, מלכים פרק ב', מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "בהר בחוקותי", כ"ד באייר (20.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד