Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 12, השלמת סוף פרק ב, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ב' הלכה ד'

ד  מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטורין שלו.  וכשמברין אותו--כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש.  ואם נכנס לעזרה, והיה מזרע דויד--יישב:  שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דויד בלבד, שנאמר "ויבוא המלך דויד, ויישב לפני ה'" (שמואל ב ז,יח; דברי הימים א יז,טז).

יום ראשון י' בסיון תשע"ז (04.06), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד