Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 13, פרק ג', מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין של שבעים ואחד.

יום ראשון כד' בסיון תשע"ז (18.06), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד