Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 24, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 19: כ"ב-כ"ד - "צייר בעצמך - שאתה צדיק", מפי הרב אורי יעקב בירן

איך אפשר לקפוץ מעבר למדרגה הרוחנית שלי?

באותיות כ"ב ו-כ"ד מציע האדמו"ר שתי עצות מעשיות מאוד להתקדמות רוחנית מעבר למקום שהאדם נמצא בו: באות כ"ב מציין האדמו"ר שהיכולת לקפוץ מדרגה נעוצה ביכולת להצליח, לשעה קלה, לצאת מדאגות העולם, ובאות כ"ד מציע האדמו"ר לאדם שלא מצליח לעורר את נשמתו, ל"צייר בעצמך שאתה צדיק". כפי שנראה, עצות אלו מסייעות לאדם להאמין שהדבר אפשרי, לשאוף אליו, ואולי גם לגלות שהוא כבר, במידה מסוימת, נמצא במקום הגבוה הזה.