Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 23, 2021

הלכות שביעית 19: הגדרת יבול שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

מה הופך פרי לפרי קדוש?

ליבול השמיטה יש קדושה מיוחדת המכריחה התנהגות מסויימת עם היבול. לפני שנגיע לדינים השונים היוצאים מכך ננסה השבוע להגדיר כיצד נקבע איזה יבול שייך לשנת השמיטה. נעסוק בראש השנה לאילנות ובשייכות סוגי היבול השונים לשנות השמיטה.