Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 3, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 2 נח - יתירות בתורה ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ניתן לדחוס אותיות בתורה שבכתב?

בשיעור זה נדבר על הסוגיה השניה במסכת פסחים, אשר מתייחסת לפרשתנו. לאחר מכן, נכיר את נושא היתירות הטבעית והמוספת. נקשר בין שני התחומים דרך המיצוע בין שפה נקיה ללשון קצרה.