Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 17, 2020

פרשה דיגיטלית 2: נח - שפה אחת ודברים אחדים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בשיעור זה נתעמק בפירושים שונים הנוגעים לשפה המשותפת של בני דור הפלגה ונשווה זאת לשפות התכנות המודרניות.