Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 28, 2021

פרשה דיגיטלית 21: כי תשא - לוחות אבן ומכונת טיורינג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אפשר למדל את לוחות הברית לפי מכונת טיורינג?

בשיעור זה נדון בתכונת ה'אבן' של לוחות הברית. לאחר מכן, נכיר את מודל מכונת טיורינג. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותו של הרש"ר הירש לאבניות של הלוחות.