Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 16, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 22: אות כ"ז - אם בריאה יברא האיש ישראל מקרבו, מפי הרב אורי יעקב בירן

מדוע האדמו"ר עשה גלגול (התהפכות) בחנוכת ספר התורה?

לפי האדמו"ר, כאשר האדם חש תשוקה למסור את הנפש אך אין לו את הכלים הרוחניים להביא זאת לידי ביטוי, הוא יכול ליצור מעשה שייחשב כקדוש לשעה. נדמה, כי דווקא העובדה שמצבו הרוחני של האדם ירוד, הוא מה שגורם ליצור מעשה שמבטא את השפלות שלו, כגלגול (התהפכות) שהאדמו"ר עשה בזמן חנוכת ספר התורה, ושורשיו אצל דוד המלך מול ארון ברית ה'. פעולה זו מביאה לידי ביטוי את הרצון הפנימי, משפיעה על הגוף, ומראה את אמונתו של האדמו"ר בכך שכל יהודי מסוגל ליצור ולחוש את הקדושה.