Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 24: "אות כ"ט - עולם-עולם, את סודך איני יודע", מפי הרב אורי יעקב בירן

מהו הסוד הגדול ביותר בעולם?

האדמו"ר מודה שאינו מסוגל להגיע למדרגה עליה דיבר הבעל שם טוב, שבהסתכלות על העולם רואים בעליל את ה', אך שבהסתכלות על כך שהעולם הוא סוד, הוא חש בליבו ובנפשו את אור ה', ולא רק את ההיעדר. אולם, כל ניסיון להבין זאת משאיר אותנו עם הסתר. לאור זאת פונה האדמו"ר לעולם שיסיר את המסך, אך במקביל מבין שרק עבודה יחד עם העולם תוביל להרגשת קירבת ה'.