Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 22, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 26 - תזריע מצורע - בין חיים למוות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הטומאה קשורה בחיבור לעולם החיים והתרחקות מהמוות. המצורע מסמל את נוכחותו של המוות בתוך עולם החיים. התורה מקדישה מקום רחב להבחנה בין כוחות החיים לכוחות המוות ובחשיבות של ההפרדה בין העולמות. זו עבודה מסובכת, פיזית ונפשית.