Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 18, 2021

פרשה דיגיטלית 28: אחרי-מות קדושים - לקט סודי ביותר, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חיוב לקט עומד בקריטריונים של סודיות מושלמת?

בשיעור זה נבאר מספר שיטות בהיקף חיוב לקט. לאחר מכן, נסביר את נושא הסודיות המושלמת. נחבר את שני התחומים דרך הביטוי 'מועט המחזיק את המרובה'.