Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 27, 2021

הלכות שביעית 31: אוצר בית דין, מאת הרב ישי יסלזון

הכירו: אוצר בית דין, מקורות יתרונות וחסרונות.

השבוע נתחיל לעסוק בפתרונות הנהוגים היום בשוק לשנת השמיטה. נסביר מהו אוצא בית דין, נדון במקורות ובסברות ההלכיות עליהם ההיתר מתבסס. נברר מה בדיוק הוא מתיר, איך לנהוג בפירותיו ומהם היתרונות והחסרונות שבו.