Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 23, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 35 - פרשת חקת - מנהיג או אומנת? מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מה היה חטאו של משה במי מריבה? קריאה פסיכולוגית במקרא יכולה להציע מבט חדש על תגובתו הקשה של משה לתלונות העם לאורך ההליכה במדבר, כשהשיא בפרשת מי מריבה.