Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 24, 2021

הלכות שביעית 35: ביעור פירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

ביעור שביעית - כחמץ או כמעשרות?

לאחר אכילת פירות השמיטה, כאשר הם כלים מן השדה אנחנו מחוייבים לבער אותם מן הבית. מה טיבו של ביעור זה? האם הוא מן התורה או מדרבנן? כיצד יש לעשותו - להשמיד את הפירות או רק להפקיר אותם? על שאלות אלו ועל הפן המעשי והמחשבתי במצוות הביעור נרחיב בשיעור השבוע.