Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 36 - פרשת בלק - לוחמה רוחנית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד אפשר לפגוע בעם ישראל? הפרשה מלמדת אותנו כי מתקפה מאגית לא עובדת, אך פיתוי לסטייה מהדרך היא המפתח. רק עם ישראל יכול לתת את הנשק בידי אויביו הרוחניים.