Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 7, 2021

הלכות שביעית 37: אלו חובות השביעית משמטת, מאת הרב ישי יסלזון

מה דין צ'קים בשמיטת כספים?

השבוע נתחיל לדון בסוגי החובות אותם השביעית משמטת. נעמיק בשאלה מתי חוב נחשב כבר כ'גבוי' ולכן השביעית לא משמטת אותו. מתוך כך נגיע לדיני צ'קים, לשאלה האם חוב לצדקה נשמט בשביעית ולשאלה הכללית מה בדיוק מתבטל בשביעית: החוב או היכולת לגבות אותו.