Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 15, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 38 - פרשות מטות מסעי - התמודדות תרבותית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

המלחמה עם מדין מהווה אב טיפוס להתמודדויות התרבותיות שעוד מצפות לעם בעתיד. היא כוללת בתוכה תובנות אודות העדינות הנדרשת במאבק מול תרבויות מאיימות.