Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 15, 2022

הלכות מזוזה #4 - הגדרת בית לעניין מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

חדר מזוודות קטן חייב במזוזה?

מצוות מזוזה כרוכה בקשר ישיר ליחידת ה'בית'. איך מגדירים בית לדינים אלו? מה הגודל של חדר בשביל שהוא יהיה חייב במזוזה? והאם יש חיוב מזוזה בחדר מדרגות?