Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 19, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 43 - פרשת פרשת שופטים - עצמאות מאוזנת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה דינאמיקה עדינה בין ההנהגה העצמאית של עמ"י בשעריו, לבין המשמעת למרכז הרוחני בבית המקדש. איזון כזה מאפשר התעצמות והתבגרות של העם, יחד עם ריסון והגבלת הכח.