Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 20, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 45 מטות - שבירת הכללים התלמודית והדיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין כבוד הוריו של אדם לבין הרשאות פתוחות לכל משתמש?

בשיעור זה נדון אודות פתיחה בכבוד הוריו של אדם ובכבוד המקום דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נסקור את נושא ההרשאות הפתוחות במחשב. נקשר את שני התחומים דרך שבירת הכללים של המערכות אותן אנו מנסים לבנות.