Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 22, 2022

הלכות מזוזה #5 - שימושי הבית המחייבים במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

כיצד מוגדרים 'מגורים' בבית לעניין מזוזה?

השבוע נמשיך בהגדרת הבית החייב במזוזה, אך נתמקד בשימושים להם מיועד הבית. האם חדרי אחסון חייבים במזוזה? מה הדין באם משתמשים בהם בכל זאת לדירה? ומה הדין בחדרי מגורים שמשתמשים בהם שימוש מבוזה?