Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי?

בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות ההבדל בין נביא לחכם. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא האימות הדיגיטלי. נקשר את שני התחומים דרך הצורך באימות הקיים בדברי הנביא והצורך באימות בעולם הדיגיטלי.