Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 13, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 54 כי תבוא - מעטפת תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין תחילית של חבילת מידע לסל ביכורים?

בשיעור זה נלמד אודות עקרונות חשובים בהבאת ביכורים. לאחר מכן, נכיר בקצרה את התחילית והמטען בחבילות מידע. נקשר את שני התחומים דרך חשיבות המעטפת הדיגיטלית והתלמודית.