Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 29, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 57 וילך - התנדנדות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין רמז לתחיית המתים לעיבוד שפה טבעית?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת יומא אודות דברים שאין להם הכרע. לאחר מכן, נכיר בקצרה את אחד הנושאים מעיבוד שפה טבעית. נקשר את שני התחומים דרך דו משמעות ופתרונה.