Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 2, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 58 יום הכיפורים - חלוקת משימות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין איש עתי לבין הפרדת עניינים?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת יומא אודות סוכות ומלווים להולכת השעיר לצוק ביום הכיפורים. לאחר מכן, נלמד את עקרון הפרדת עניינים. נקשר בין שני התחומים דרך הפרדת הסמכויות בין המלווים בסוכות, ולהבדיל בין עניינים שונים.