Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 28, 2022

הלכות מזוזה #6 - תשמישי ביזיון ותשמישי קדושה, מאת הרב ישי יסלזון

על חיוב מזוזה בחדר כביסה, בית כנסת ובית מדרש.

השבוע נעסוק בשני סוגי תשמישים שפוטרים ממזוזה - תשמיש ביזיון ותשמיש מצווה. ננסה להעמיק ולהבין מדוע כל אחד מהם מייתר את הצורך במזוזה ומה ההשלכות המעשיות של דינים אלו.