Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 25, 2020

6. הצורך והיכולת לרפא את הנפש - אות ד' חלק 1, מפי הרב אורי יעקב בירן

ההבדל בין רופא מומחה לרופא אויל - בעולם הנפש.

האדמו"ר מפיאסצ'נה מדגיש את החשיבות של תיקון הנפש. לא רק 'ניקוי' הלב והמח מתאוות ומחשבות לא טובות, אלא תיקון הנפש, המקור ממנו מגיעים המחשבות הלא טובות. על פי האדמו"ר, אם האדם לא מרפא את הנפש, הוא מסתכן שבזקנותו התאוות יתפרצו בו, דבר המוכיח שאין זה תיקון מהותי. ציפייתו של האדמו"ר מכל אדם לעבודה פנימית זו מתחברת לתפיסתו הכללית, את היכולת של כל איש ישראל לעבודה ברמה הגבוהה ביותר.