Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 28, 2020

פרשה דיגיטלית 8: וישלח - עדרי צאן ועיבוד שפה טבעית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הבלשנות של יעקב אבינו עזרה לו בהכנות למפגש עם עשיו?

בשיעור זה נעסוק ברווחים שיעקב שם בין העדרים בבואו לפגוש את עשיו. לאחר מכן, נציג את נושא התוחמים ותחום עיבוד השפה הטבעית. לבסוף, נמצא את הקשר בין השניים.