Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 13, 2022

הלכות מזוזה #8 - הפתח החייב במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

מעבר בין הסלון למסדרון - חייב במזוזה?

לאחר שביררנו את גדרי הבית החייב במזוזה, נעבוק כעת בדיני הפתח. ננסה לברר מהם המזוזות והמשקוף הנדרשים בשביל לחייב במזוזה ונעסוק בכמה מסוגי הפתחים המצויים בימינו.