Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 21, 2022

הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה?

השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח ומתי אנחנו נדרשים לפרמטרים אחרים בשביל לקבוע את הצד של המזוזה.