Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 15, 2022

רמב"ן על התורה 9 | וישב | הרב מיכאל אדרעי

והוא נער את בני בלהה ובני זלפה- לפי רש"י יוסף היה חברם של בני בלהה ובני זלפה. הרמב"ן שואל מדוע בני השפחות לא הצילו אותו? כיצד מפרש הרמב"ן את הביטוי "בן זקונים". מה עניין חלומותיו של יוסף ומה אירע במכירת יוסף?