Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 17, 2019

סיפורים של הרב עמיטל 1-4, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, נתבונן בכמה סיפורים שלו, מאת הרב משה טרגין

1 - החולצה הלבנה
2 - אש בניו יורק ובירושלים
3 - מסיונרים בישיבת חברון: היכולת לחשוב "איפכא מסתברא", אחריות לאומית, חזון טווח ארוך
4 - השיחה האחרונה של הרב עמיטל עם רבו בשואה,כניסה של הרב עמיטל לממשלת רבין