Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 18, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - עניית אמן, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמים רבות יוצאת המילה 'אמן' מפינו כמו שיצא מפי אבותינו בהר גריזים ובהר עיבל. בשיעור ננסה לעמוד על ההשלכות ההלכתיות של עניית האמן תוך דין ודברים בפירושה ומהותה.