Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 24, 2020

מענייני מלחמת יום הכיפורים והשפעות המלחמה על גישתו של הרב עמיטל זצ"ל לציונות הדתית, מפי הרב יעקב מדן

ביום שלישי אור לא' בתמוז קיים ראש הישיבה, מפגש מקוון שלישי בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות.
המפגשים הינם בעברית (הועבר עם תרגום סימולטני באנגלית).