Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 28, 2016

פרשת מטות, החניכה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד.