Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 8, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - כהן שהרג את הנפש, מאת הרב ישי יסלזון

"והיתה לו כהונת עולם" כך אומר ריבונו של עולם לפנחס בעקבות מעשהו, ונשאלת השאלה כיצד דברים אלו מתיישבים עם דברי ר' יוחנן בגמ' בברכות שכהן שהרג את הנפש לא נושא את כפיו? הרי הדברים הפוכים לחלוטין - מתי רציחה גורמת לכהונה ומתי היא מונעת את הכהונה? בשאלות אלו נעסוק השבוע בשיעורנו.