Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 16, 2022

פרשת כי תשא | מי כתב את הלוחות השניים, מפי ד"ר יושי פרג'ון

בפרשה אנו קוראים על נתינת שני הלוחות. מי יצר אותם? התורה טורחת להדגיש שהלוחות הראשוניים והמכתב כתובים ע"י ה'. אולם בלוחות השניים נדמה שיש שיתוף פעולה בין ה' למשה? מה טיב השינוי בין הלוחות ומשמעותו?