Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נשא - צירוף סל לחלה ולקדשים, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה אנחנו לומדים שכף הזהב מצרפת את הקטורת ליחידה אחת, בהלכות חלה מצאנו דין דומה שסל מצרף כמה לחמים ליחידה. בשיעור ננסה לעמוד על היחס בין הדינים האלו האם הם קשורים זה לזה? או שמא מדובר על דינים שונים? כמובן שתוך הטבלת דברינו בהלכות למעשה.