Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 28, 2014

במלאות ארבע שנים לפטירתו של ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל, הועבר שיעור לזכרו מפי הרב מיכאל אדראי - מלחמה בשבת - בעקבות תורתו של הרב עמיטל זצ"ל