Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 19, 2017

שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, עיון בפרשת כי תצא וסוגיית אשת יפת תואר. לקראת ימים הנוראים תשע"ח. 

הועבר במסגרת סדרת הלכות מלכים לרמב"ם, מוצאי שבת פרשת ניצבים-וילך תשע"ז, בירושלים