Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 14 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין...


Jun 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 13 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ב' הלכה ד'

ד  מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטורין שלו.  וכשמברין אותו--כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש.  ואם נכנס לעזרה, והיה...


May 30, 2017

סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות ואקטואליה. השיעור החמישי. 

ד' בסיון תשעז"ז בבית הכנסת "זכור לאברהם" גבעת שמואל/ השיעור לזכרו של מרדכי בן ציון בן אברהם דוד לנגנטל ז"ל


May 30, 2017

סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות. השיעור החמישי. 

ד' בסיון תשע"ז בבית הכנסת "זכור לאברהם" גבעת שמואל. השיעור לזכרו של מרדכי בן ציון בן אברהם דוד לנגנטל ז"ל


May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00...