Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 25 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה ג

"לא ירבה לו נשים"  מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת,...


Feb 8, 2018

משפטי התורה וחוקיה מול המשפט הנוהג, מימי קדם עד מדינת ישראל, מאת הרב ד"ר יואל בן נון.

שיעור שהועבר בערב השקת ספרו, מקראות - משפטים, יום רביעי, כ"ב בשבט (07.02) בקהילת 'אוהל ארי' ברחוב...


שיעורי הרב ד"ר בני גזונדהייט בספר תהלים כספר

Jan 30, 2018

בשנת תשע"ה העביר הרב ד"ר בני גזונדהייט מספר שיעורים בענייני תהלים כספר.

מעבר ל21 חלקים שהוכנו עבור "קול שידורי תורה" יש המון חומר באתר של הרב גזונדהייט, גם על תהלים וגם על תפילה...


Jan 29, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 24 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה א

אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה.  ואיזו היא מלחמת מצוה--זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא...


Jan 15, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 23 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ד הלכה ח

המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלשה עשר ודבר זה חק לו ולבניו עד עולם.

מוצאי שבת פרשת וארא כו בטבת...