Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 11, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת וישלח - שייכותם של גויים בקיום מצוות, מאת הרב ישי יסלזון

האם גוי יכול לקיים מצוות שהוא לא נצטווה בהם? האם היה מותר לתושבי שכם למול למרות היותם גויים? בשיעור...


Dec 9, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 08 - פרשת וישלח - יעקב ועשו - בין מאבק לחיבוק, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מהו התהליך הפסיכולוגי שהתרחש במפגש יעקב ועשו? כיצד המפגש שהחל במאבק הסתיים...


Dec 9, 2019

סייבר בהלכה 5: וירוסים חלק ב', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה הוא המשך הדיון בנושא תוכנות נוזקה בהלכה. השיעור יעסוק ביכולת להגדיר את המזיק כמזיק, ואת חיובי...


Dec 8, 2019

מנהגי רבותינו #05, מאת הרב בנימין תבורי - תפילין


Dec 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ויצא - אין מערבין שמחה בשמחה, מאת הרב ישי יסלזון

סביב החתונות הרבות שיש בפרשה נדון בטעמי וגדרי הדין וננסה לברר מתי שייכת הבעיה שאין מערבין שמחה בשמחה ומתי לא.