Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 21, 2017

האחריות המוטלת על הישיבה, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הדברים הועברו באירוע ליל ג' בכסלו, פתיחת שנת היובל לישיבה


Nov 21, 2017

סיפור אישי על קליטתו בישיבה, מפי מר שלמה נאמן, ראש מועצה איזורית גוש עציון ובוגר הישיבה


Nov 21, 2017

חזון הישיבה, מאת ידעיה הכהן

הדברים הועברו באירוע ליל ג' בכסלו, פתיחת שנת היובל לישיבה


Nov 21, 2017

סיפורים על ראשיתה של הישיבה, מאת ישעיהו יחיאלי, בוגר מחזור א

הועברו באירוע ליל ג' בכסלו, פתיחת שנת היובל לישיבה


Nov 8, 2017

דילמות אתיות והלכתיות בתכנות מכוניות אוטונומיות, מאת הרב ברוך גיגי.

השיעור התקיים ביום שלישי יח במרחשוון תשעח (7.11.2017) בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים